Wypożyczalnia sprzętu budowlanegi i elektronarzędzi

Warunki umowy


1. METMAR wynajmuje do użytkowania na określony w umowie okres czasu sprzęt, osprzęt i wyposażenie dodatkowe.
2. METMAR udzieli niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu.
3. METMAR wyda najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.
4. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed wynajmującym za wszelkie szkody jakie powstaną, w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności przez niego samego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W szczególności najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
5. W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w punkcie 4., najemca zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości wymienionej w umowie wartości przedmiotu najmu, l w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub w odpowiedniej części tej wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. Jako gwarancję w przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu METMAR pobiera w momencie najmu od najemcy kaucję w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu uwzględniając pkt. 6 niniejszej umowy.
6. Za zwrot przedmiotu najmu uważa się oddanie jedynie do wypożyczalni przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty z uwzględnieniem jego zużycia w skutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu określonego w mniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu.
7. Termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu i ilości wyszczególnionej w umowie. Przyjęcie zwróconego przedmiotu najmu wymaga potwierdzenia przez METMAR.
8. Ustalony czas najmu może być przedłużony za zgodą METMAR-u.
9. Najemca nie może bez zgody METMAR-u przelać swoich praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią.
10. Czynsz, uiszczony będzie przez najemcę gotówką lub przelewem w momencie zwrócenia przedmiotu najmu.
11.W przypadku korzystania z transportu wynajmującego koszty tego transportu pokrywa najemca w momencie uiszczenia czynszu za najm.
12.Najemca oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał instrukcję obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
13.METMAR zastrzega sobie prawo w określeniu oceny technicznej i odpowiedzialności za uszkodzenia zwróconego przez najemcę przedmiotu najmu. METMAR może wyrazić zgodę na przekazanie sprawy do odpowiedniego neutralnego eksperta lub instytucji, uzgodnionego pomiędzy stronami i respektować wyniki tej ekspertyzy. Koszt tej ekspertyzy pokrywa strona przeciwko której wydano orzeczenie.
14.Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez najemcę ponosi najemca.