Telefon   22 662 70 77

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki umowy – wypożyczalnia Metmar w Warszawie

Przed skorzystaniem z naszych usług prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami umowy wynajmu sprzętu.

1. Metmar wynajmuje sprzęt, osprzęt i wyposażenie dodatkowe do użytkowania na określony w umowie okres czasu.
2. Metmar udzieli niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu.
3. Metmar wyda najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.
4. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed wynajmującym za wszelkie usterki przedmiotu najmu, jakie powstaną w wyniku nie zachowania tej staranności przez niego samego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W szczególności najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
5. W przypadku usterek dotyczących przedmiotu najmu omówionych w punkcie 4., najemca zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości wymienionej w umowie wartości przedmiotu najmu, w przypadku zniszczenia albo utraty, lub w odpowiedniej części tej wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. Jako gwarancję w przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu Metmar pobiera od najemcy w momencie najmu kaucję w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu uwzględniając pkt. 6 niniejszej umowy.
6. Za zwrot przedmiotu najmu uważa się oddanie jedynie do wypożyczalni przedmiotu najmu czystego i w takim stanie, w jakim został on wynajęty z uwzględnieniem jego zużycia w skutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu określonego w mniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu.
7. Termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu według stanu i ilości wyszczególnionej w umowie. Przyjęcie zwróconego przedmiotu najmu wymaga potwierdzenia przez Metmar.
8. Ustalony czas najmu może być przedłużony za zgodą Metmaru.
9. Najemca nie może bez zgody Metmaru przelać swoich praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią.
10. Czynsz uiszczony będzie przez najemcę gotówką lub przelewem w momencie zwrócenia przedmiotu najmu.
11. W przypadku korzystania z transportu wynajmującego, koszty tego transportu pokrywa najemca w momencie uiszczenia czynszu za najm.
12. Najemca oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał instrukcję obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały najemcę.
13. Metmar zastrzega sobie prawo w określeniu oceny technicznej i odpowiedzialności za uszkodzenia zwróconego przez najemcę przedmiotu najmu. Metmar może wyrazić zgodę na przekazanie sprawy do odpowiedniego neutralnego eksperta lub instytucji, uzgodnionego pomiędzy stronami i respektować wyniki tej ekspertyzy. Koszt tej ekspertyzy pokrywa strona przeciwko której wydano orzeczenie.
14. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich, powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez najemcę, ponosi najemca.